INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Samotaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU PS-SYSTEM Paweł Samotaj (adres prowadzenia działalności gospodarczej i adres do korespondencji: 05-804 Pruszków ul. Pani Latter 3/5/31) NIP 55213055186, numer telefonu kontaktowego: +48 608 056 179. Dane te będą wykorzystywane w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  3. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
  4. wykonania ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumenty, oraz w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków;
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, w jakim przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.
  7. Pani/Pana dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu czynności takich jak: obsługa systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
  8. Pani/Panu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.